Dansk økonomi

BNP vækst

Danmark er kendetegnet ved stabile økonomiske og politiske systemer, hvilket illustreres ved høje personindkomster og beskeden offentlig gæld. Med afsæt i dette fundamentalt sunde udgangspunkt og kombineret med det faktum, at den danske valuta (kroner) er knyttet til euroen gennem en fastkurspolitik, er det danske investeringsmarked attraktivt for både for indenlandske og udenlandske investorer.

Dansk økonomi befinder sig i en stabil højkonjunktur. Vækstpotentialet er overordnet solidt, og der er potentiale for moderat vækst over de kommende år. Konkurrencen er stærk og overskuddet på betalingsbalancen er stort i en historisk kontekst. Såvel husholdningerne som virksomhederne fremstår dertil velkonsoliderede og der er plads til at øge forbruget de kommende år. Nykredit Markets estimerer, at BNP vil stige med 1,9 % i 2019 og 1,8 % i 2020.

Arbejdsmarkedet og arbejdsløshed

I Region Hovedstaden har arbejdsmarkedet igennem flere år været kendetegnet ved kontinuerlig stigende beskæftigelse. Drivkraften bag den markante beskæftigelsesfremgang skal findes i en stærk økonomi i Region Hovedstaden, båret frem af en løbende høj befolkningstilvækst i København.

I Region Hovedstaden er BNP vokset med 27,9 % i perioden 2010-2017, mens væksten på landsplan i samme periode har været på 20,3 %.

På landsplan vises det økonomiske opsving også i en beskæftigelsesfremgang de seneste år. Beskæftigelsen i 2018 steg med ca. 50.000 personer, hvilket er den største beskæftigelsesfremgang registreret siden 2007. Arbejdsstyrken er ligeledes fulgt med og er i 2018 steget til et rekordniveau.

En risikofaktor i den positive økonomiske udvikling er en tiltagende mangel på arbejdskraft. Højkonjunkturen har øget risikoen for at manglen på arbejdskraft øges til et niveau, der kan resultere i en decideret overophedning. Vi vurderer dog, at risikoen for overophedning er begrænset på baggrund af udsigten til en pæn fremgang i arbejdsstyrken, b.la. som følge af allerede gennemførte politiske reformer.

Privatforbruget

Privatforbruget fortsætter med en moderat stigning, hvilket har været tendensen de seneste år. Væksten i privatforbruget bliver særligt drevet af en stigende realløn og af formuegevinster fra boligmarkedet, som er opnået de seneste 4-5 år. Reallønsstigningen er båret frem af en kombination af moderat lønvækst og en historisk lav inflation.

Prisstigningerne på ejerboliger i København og Aarhus har spredt sig til en større del af landet, og kommer således flere danskere til gavn, i form af øgede friværdier og et mindsket behov for yderligere opsparing eller gældsnedbringelse. Under finanskrisen prioriterede mange danskere at nedbringe gæld snarere end at øge privatforbruget, men i dag går indkomstvæksten og stigninger i privatforbruget hånd i hånd. Denne udvikling er stabil og positiv, idet privatforbrugsstigningerne er med til at skabe en økonomisk vækst, som ikke finansieres for lånte penge. Vores forventning er, at det danske privatforbrug fremadrettet udvikler sig stabilt med en stigning på 2,1% i år 2019 og 2,0 % i 2020.

Inflation

Inflationen i Danmark er fortsat opadgående, dog med en aftagende vækst. Inflationen i landet følger normalt prisstigningerne i EU, men har i 2018 ligget på et lavere niveau. Dette kan partielt tilskrives en række ekstraordinære politiske og infrastrukturelle indgreb f.eks. lavere registreringsafgift på biler, lavere priser på fjernvarme efter en mild vinter og prisreduktioner på Storebæltsbroen. Også fødevarer er blevet billigere på trods af den tørkeramte høst i dansk landbrug, hvilket indikerer, at de store supermarkedskæder har intensiveret priskrigen.

Vi forventer, at inflationen vil stige i løbet af 2019. Forventningen er baseret på et øget lønpres på arbejdsmarkedet, der forventeligt medfører moderat øgede priser for varer og serviceydelser. Inflationen forventes i 2019 at ende på 1,5 % og stige til 1,6% i 2020, mens kerneinflationen, der viser prisudviklingen eksklusiv energi og uforarbejdede fødevarer, forventes at ligge lavere.

Renteniveau

De danske renteniveauer har gennem flere år været fastholdt i særdeles lave niveauer, hvilket er fortsat igennem 2018. Det gælder både de korte og lange renter, hvor det således er muligt at opnå ekstrem billig ejendomsfinansiering, takket være Danmarks veludviklede realkreditsystem.

Vores forventning er, at de korte og lange renter vil holde et stabilt lavt niveau hen over de næste 12 måneder, mens de finansielle markeder tager temperaturen på den aktuelle markedssituation.

Fliser